Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Bestelprocedure: de procedure welke de Klant interactief doorloopt op de Website, om goederen geleverd te krijgen;
4. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
5. Dag: kalenderdag;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: ‘Agristyling’, de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Ondernemer en worden uitsluitend door Ondernemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Klant is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Technieken voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de Klant en de Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
10. Website: de website van de Ondernemer, te weten www.agristyling.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten inzake overeenkomsten op afstand, hoe ook genaamd, waarbij de Ondernemer zich verbindt of zal verbinden producten te leveren voor de Klant, alsmede op alle daaruit voor de Ondernemer voortvloeiende werkzaamheden.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
6. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
7. De onderliggende overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Klant en Ondernemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
8. De Ondernemer verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar algemene voorwaarden.

Artikel 3. Het aanbod
1. Alle offertes en aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen aanvaardingstermijn of geldigheidsduur is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of de aangeboden dienst niet meer geleverd kan worden.
2. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
3. De Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het betreft in ieder geval:
a. de prijs inclusief alle belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de eventuele kosten van montage;
d. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
e. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is de Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Ondernemer anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
6. Indien de Ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Levering en uitvoering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer de overeenkomst met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat de Overeenkomst is gesloten, bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de Klant bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico gaat over op moment van levering aan de Klant.

Artikel 6. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.
2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten, die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.

Artikel 9. De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10. Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Klant verschuldigde bedragen door middel van directe bankoverschrijving te worden voldaan (via iDEAL/Mollie).

Artikel 11. Garantie en onderzoek
1. De door de Ondernemer te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Ondernemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren Werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Ondernemer verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen.
4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Klant dient de Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Ondernemer is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Ondernemer aan Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij de Klant of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.
3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen de Klant en de Ondernemer op verzoek van de Klant door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. De Klant en de Ondernemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel de Klant als de Ondernemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
4. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Ondernemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de Ondernemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
5. De Ondernemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
6. De Klant vrijwaart de Ondernemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. De Klant vrijwaart de Ondernemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan de Ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Klant die is gevestigd in het buitenland.
To all legal relations between parties Dutch law is exclusively applicable thereby excluding the Convention on the International Sale of Goods.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Klant en Ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ondernemer is gevestigd heeft.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Op verzoek van Klant wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te raadplegen op www.agristyling.nl.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Ondernemer.
3. Dienstverlener heeft te allen tijde het recht om eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen waarna de nieuwe algemene voorwaarden automatisch van toepassing zijn op de overeenkomst, mits hij nadien Opdrachtgever van de wijziging op de hoogte stelt.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.